bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Chrousso Village

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Chrousso Village - Халкидики / Касандра, Палиури

Празници - Намаления и промоции

232лв
197лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
331лв
282лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
310лв
263лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
442лв
376лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
597лв
507лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
747лв
635лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
216лв
183лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
290лв
247лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
155лв
132лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
221лв
188лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
310лв
232лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
442лв
331лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
232лв
174лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
331лв
249лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
862лв
647лв
20-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1391лв
1043лв
20-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1466лв
1099лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
1995лв
1496лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
597лв
448лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
747лв
560лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
530лв
397лв
28.04-01.05
2 възрастни, 1 дете

1 май 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
827лв
621лв
28.04-01.05
2 възрастни, 1 дете

1 май 2023
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
542лв
407лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
773лв
580лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
542лв
407лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
773лв
580лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
542лв
407лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
773лв
580лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

30 резервации наскоро
-25%
1164лв
873лв
24-28 Май
3 възрастни, 1 дете

24 май 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
1693лв
1270лв
24-28 Май
3 възрастни, 1 дете

24 май 2023
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1044лв
783лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1307лв
980лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
2713лв
2035лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
3762лв
2821лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%

Chrousso Village (Крузо Вилидж) е един от най-изгодните All Inclusive хотели на Халкидики и най-доброто All Inclusive предложение за почивка с деца в северна Гърция. Chrousso Village хотел се състои от 16 триетажни вили, разпръснати в над 40 декара живописни градини, 2 басейна с бийч барове и ресторант. Хотелът е създаден със специална мисъл за децата – освен обширното озеленено пространство, Крузо Вилидж предлага 3 детски площадки, 2 детски басейна, надуваеми замъци, голям екип от аниматори, закрит детски клуб за тихи игри, детска дискотека на открито. Хотелът не е непосредствено на плажа, но разстоянието от около 700 метра се преодолява лесно с кола по асфалтовия път или пеш по пътека през девствената борова гора. Студиата на хотела са значително по-големи от двойните стаи в повечето тризвездни хотели.

Местоположение на Chrousso Village, Халкидики

Хотел Chrousso Village е разположен сред девствена борова гора в най-спокойната част на Касандра, Халкидики - към края на полуострова между Пефкохори и малкото селце Палиури. Хотелът е разположен в близост до широк около 2 километра плаж със ситен пясък - един от най-добрите на Касандра, до който се достига лесно по асфалтов път или по усамотена пътека, минаващи през девствена борова гора. Разстоянието от Солун до хотела е 115 километра или около час и половина с кола.

разстояние до плажа: 720m
разстояние до центъра: 1.5km

Адрес: Палиури, Greece

Удобства в Chrousso Village

Chrousso Village предлага гостоприемно посрещане и добро ниво на обслужване за тризвезден хотел. Още при пристигането ви ще бъдете посрещнати и откарани с голф количка от рецепция до вашата вила. Ресторантът е обширен и съобразен с размерите на хотела, с директен изглед към големия басейн. В мини маркета има базов набор от стоки, а в близките села има по-големи магазини. На разположение в Chrousso Village hotel е голям и добър екип от аниматори, включени в All Inclusive програмата, а собственикът на хотела е на разположение на гостите в ресторанта по време на всички хранения. Гостите може да използват перални машини и сушилни. Малки екскурзии с автобуси на хотела се организират постоянно, в които гостите при желание могат да се включат. Интернетът в хотела не е включен в цената и се използва с карти с включени минути/дни, които се закупуват от мини маркета и не са твърде изгодни – за предпочитате е закупуването на предплатен мобилен интернет от някое от близките села. Хотелът не приема домашни любимци.

Стаи и настаняване в Chrousso Village

Chrousso Village разполага с общо 159 студиа и апартаменти в 16 триетажни вили, разпръснати в над 4 хектара живописни градини. Настаняването на хотела е организирано с мисъл за семейства с деца - студиата на хотела са големи, с диван, подходящ за дете или възрастен, освен основната спалня, а апартаментите с отделен хол са идеални за семейства с две деца. Цените на студиата включват безплатно настаняване на едно дете, а на възрастните - на 2 деца. Стаите не блестят с лукс и отговарят на тризвездната категория на хотела, но чистотата е на много добро ниво.

Удобствата включват просторен хол, напълно оборудвана кухня, отделна спалня при апартаментите, баня, сателитна телевизия, телефон и климатик с индивидуално регулиране. Всички помещения са просторни, с големи веранди и тераси с изглед към добре поддържаните градини, боровата гора или басейна. Стаите се почистват всекидневно, а спалното бельо се сменя на всеки три дни. Всяка стая е оборудвана със собствен сейф.

Хранене, ресторанти и барове в Chrousso Village

Изхранването в Chrousso Village е на ниво над средното за тризвезден хотел в Гърция. В ресторант Andromeda националните гръцки ястия, както и специалитетите на международната кухня, ще ви доставят незабравимо удоволствие. Релаксирайте до басейните, наслаждавайки се на ароматно кафе или чай, свеж коктейл, бира, вино, узо, водка, уиски, джин, ром или бренди от един от двата бара Hercules и Bacchous. Докато изнасянето на храна и питиета от ресторанта не се толерира, както на повечето места, всички питиета от бара на басейна е позволено да бъдат консумирани и в уединението на терасата на вашето студио или апартамент.

Почивка и забавления в Chrousso Village

Chrousso Village е наистина идеално място за пълноценна почивка с или без деца. Обширните озеленени площи, девствената борова гора около хотела, двата басейна с детска част и бийч бар до всеки, както и достатъчно количество шезлонги и чадъри, обширният пясъчен плаж могат да ви накарат да забравите за всичко.

Крузо Вилидж предлага много добри възможности за забавление за тризвезден хотел. Аниматорите на хотела, за които не се заплаща допълнително, провежат сесии по йога на поляната под боровете или на плажа, степ аеробика, водна аеробика, кросове до плажа, плажен волейбол, коктейл партита с игри като узо бинго и са готови да ви помогнат да реализирате всяка ваша индивидуална идея. Спортно настроените може да се възползват от тенис масата до бара на басейна, тенис корта, игрищата за волейбол и баскетбол. За любителите на гмуркането ще се погрижат професионалистите от водолазната школа Triton, разположена зад самия хотел, които ще ви покажат тайните на морското дъно (срещу заплащане).

За децата

Крузо Вилидж разполага с 3 детски площадки с пързалки, люлки и катерушки, секция с надуваеми замъци. На разположение на най-малките са също 2 детски басейна. Това, което прави Chrousso Village уникален е големият екип от аниматори, на които спокойно може да поверите децата си, и които ежедневно организират множество забавления като турнир по дартс, футболен турнир, детска дискотека на сцената. Закритият детски клуб с аниматори за тихи игри, рисуване, моделиране е идеално занимание за по-дъждовните дни или за по-горещата част от денонощието. Тенис масата, тенис кортът и игрището за волейбол и баскетбол са също любими дестинации на по-активните.

Плаж

Близкият до Chrousso Village хотел плаж е един от най-добрите в тази част на Халкидики. Плажът е широк, със ситен пясък и плавен вход към морето и кристални изумрудени и плитки води и обхваща цялото крайбрежие на широк около 2 километра закътан залив. Плажът е на разстояние около 700-750 метра, които може да бъдат изминати по асфалтовия път с кола (1 минута) или пеш по усамотена пътека, минаваща през девствена борова гора (10-15 минути). По-голямата част на плажа – над 80% от територията - е свободна за ползване. За по-претенциозните на разположение е секция с чадъри и шезлонги, които може да се ползват срещу 3 евро на ден за чадър + 3 шезлонга, както и 2 модерни заведения, в които ползването на шезлонги и чадъри е безплатно при консумация от заведението. Заведенията на плажа и секцията с шезлонги и чадъри не са част от хотелския комплекс и не са включени в All Inclusive програмата.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

920лв
782лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1182лв
1005лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
478лв
406лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
657лв
558лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1091лв
927лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1355лв
1152лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
310лв
263лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
442лв
376лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
509лв
432лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
691лв
588лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
4052лв
3444лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4843лв
4117лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
694лв
590лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
947лв
805лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
401лв
341лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
546лв
464лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2027лв
1723лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3076лв
2615лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
784лв
666лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
942лв
800лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1175лв
999лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1413лв
1201лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1017лв
864лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1383лв
1175лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
310лв
263лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
442лв
376лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
746лв
634лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
933лв
793лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
802лв
681лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1092лв
929лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
370лв
315лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
511лв
435лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
895лв
761лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1120лв
952лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2407лв
2046лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3200лв
2720лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
909лв
773лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1238лв
1052лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
263лв
223лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
366лв
311лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1341лв
1006лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1678лв
1258лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
293лв
249лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
401лв
341лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1371лв
1165лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1648лв
1401лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1567лв
1332лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1883лв
1601лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1655лв
1242лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2217лв
1663лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
586лв
498лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
802лв
682лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
542лв
461лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
773лв
657лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
746лв
634лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
933лв
793лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
597лв
507лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
747лв
635лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1371лв
1165лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1648лв
1401лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1324лв
1126лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1599лв
1359лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
387лв
329лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
774лв
658лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
552лв
470лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1105лв
939лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
940лв
799лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1047лв
890лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1272лв
1082лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1418лв
1205лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1464лв
1098лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
2138лв
1604лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1287лв
1094лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1483лв
1260лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1591лв
1352лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1826лв
1552лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
232лв
197лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
465лв
395лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
619лв
527лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
697лв
592лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
331лв
282лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
663лв
564лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
884лв
751лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
994лв
845лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
616лв
524лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
724лв
615лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
837лв
711лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
982лв
835лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
448лв
380лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1679лв
1427лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
560лв
476лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2062лв
1752лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1959лв
1665лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2354лв
2001лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1763лв
1498лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2119лв
1801лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1455лв
1091лв
19-24 Май
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2282лв
1711лв
19-24 Май
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
387лв
329лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
465лв
395лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
552лв
470лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
663лв
564лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
832лв
707лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1127лв
958лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
431лв
323лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
581лв
436лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
1934лв
1644лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2383лв
2026лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1063лв
904лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1513лв
1286лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1044лв
888лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1307лв
1111лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2742лв
2056лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
3419лв
2564лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1371лв
1165лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1648лв
1401лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1520лв
1140лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1835лв
1376лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2761лв
2347лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
3310лв
2814лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
784лв
666лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
942лв
800лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
588лв
499лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
706лв
600лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1044лв
888лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1307лв
1111лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
2521лв
2143лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3233лв
2748лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1418лв
1064лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1715лв
1286лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
869лв
739лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1318лв
1121лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3337лв
2836лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4444лв
3778лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2942лв
2206лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
3772лв
2829лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
2026лв
1520лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2422лв
1816лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
4767лв
3575лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
6349лв
4762лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
746лв
560лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
933лв
700лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
11382лв
8536лв
21.05-30.06
2 възрастни, 2 деца

40 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
15719лв
11789лв
21.05-30.06
2 възрастни, 2 деца

40 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
726лв
617лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
857лв
728лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
4171лв
3546лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5556лв
4722лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
387лв
329лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
552лв
470лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
418лв
313лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
587лв
440лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
2027лв
1723лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3076лв
2615лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
622лв
466лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
809лв
607лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
3049лв
2592лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4173лв
3547лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4836лв
3627лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
6334лв
4750лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2521лв
2143лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3233лв
2748лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2836лв
2127лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
3390лв
2543лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
2384лв
2026лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3175лв
2698лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3218лв
2735лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4009лв
3408лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1003лв
752лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1265лв
949лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1836лв
1377лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
2735лв
2051лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1078лв
808лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1739лв
1304лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
862лв
647лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
1162лв
871лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
2027лв
1521лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
3076лв
2307лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
2300лв
1725лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2900лв
2175лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
1644лв
1397лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2093лв
1779лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
962лв
721лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1224лв
918лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
894лв
670лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1119лв
839лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
979лв
832лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1177лв
1001лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2317лв
1738лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
3516лв
2637лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
387лв
329лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
552лв
470лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1078лв
808лв
20-25 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1739лв
1304лв
20-25 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-25%
2317лв
1738лв
14-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
3516лв
2637лв
14-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
2056лв
1748лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2843лв
2417лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3973лв
3377лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5321лв
4523лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3101лв
2635лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4299лв
3654лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3663лв
2747лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
4711лв
3534лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
3391лв
2543лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
4702лв
3527лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1938лв
1453лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
2687лв
2015лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
3903лв
2927лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
4969лв
3727лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
4024лв
3018лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
5098лв
3823лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
4052лв
3039лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
4843лв
3632лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1371лв
1165лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1959лв
1665лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1648лв
1401лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2354лв
2001лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1907лв
1430лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
2540лв
1905лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3971лв
2978лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
4802лв
3601лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2836лв
2127лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
3390лв
2543лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1035лв
776лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1266лв
950лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1788лв
1341лв
2-10 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2237лв
1678лв
2-10 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2325лв
1744лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
3224лв
2418лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
733лв
623лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1000лв
850лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
465лв
348лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
663лв
497лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
542лв
407лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
773лв
580лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
1127лв
845лв
28.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1735лв
1302лв
28.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
478лв
359лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
657лв
493лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
539лв
404лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
726лв
545лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
2027лв
1723лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3076лв
2615лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
647лв
485лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
871лв
654лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
647лв
550лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
871лв
741лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
754лв
641лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1017лв
864лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2027лв
1723лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3076лв
2615лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1795лв
1346лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2582лв
1936лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
2423лв
1818лв
17-24 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3210лв
2408лв
17-24 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-25%
1836лв
1560лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2735лв
2325лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1986лв
1490лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2661лв
1996лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
2649лв
2251лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3548лв
3015лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1655лв
1242лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2217лв
1663лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1550лв
1163лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
2150лв
1612лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1908лв
1431лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2364лв
1773лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
942лв
801лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1169лв
993лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1401лв
1051лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
1741лв
1306лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1175лв
881лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1413лв
1059лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1371лв
1028лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1648лв
1236лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2942лв
2500лв
15-22 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3772лв
3206лв
15-22 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2521лв
1891лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
2996лв
2247лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2942лв
2206лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
3772лв
2829лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
2860лв
2145лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
3810лв
2857лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1175лв
999лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1413лв
1201лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
5149лв
4376лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
6414лв
5452лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
3260лв
2771лв
31.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
4394лв
3735лв
31.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3101лв
2325лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
4299лв
3224лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
1938лв
1453лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2500лв
1875лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2306лв
1730лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2830лв
2123лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1590лв
1351лв
29.04-08.05
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2482лв
2110лв
29.04-08.05
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
754лв
641лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1017лв
864лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
539лв
404лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
726лв
545лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1220лв
915лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
1782лв
1336лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1448лв
1086лв
9-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2197лв
1648лв
9-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1159лв
869лв
10-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1758лв
1318лв
10-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
2737лв
2053лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
4048лв
3036лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1293лв
1099лв
11-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1743лв
1481лв
11-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
976лв
830лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1426лв
1212лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2513лв
2136лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3712лв
3155лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
216лв
162лв
20-22 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
290лв
218лв
20-22 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2419лв
2056лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3468лв
2948лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2317лв
1738лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3104лв
2328лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
2616лв
1962лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
3365лв
2524лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
3129лв
2659лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3915лв
3328лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1655лв
1407лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1986лв
1490лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
2217лв
1885лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2661лв
1996лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
1837лв
1378лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2289лв
1717лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
3642лв
3095лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4878лв
4146лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2325лв
1744лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
3224лв
2418лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1938лв
1647лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2687лв
2284лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1492лв
1119лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1867лв
1400лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
4764лв
4049лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
5821лв
4948лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1149лв
862лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1414лв
1061лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1744лв
1308лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
2313лв
1734лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
2736лв
2052лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
3494лв
2620лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
3337лв
2503лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
4444лв
3333лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2351лв
1763лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2825лв
2119лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
2942лв
2206лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
3772лв
2829лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2384лв
1788лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3175лв
2381лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
3971лв
3375лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4802лв
4081лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4505лв
3379лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
5612лв
4209лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3337лв
2836лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4444лв
3778лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1986лв
1489лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2401лв
1801лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1371лв
1165лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1648лв
1401лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
4290лв
3647лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
4767лв
4052лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5714лв
4857лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
6349лв
5397лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
784лв
588лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
942лв
706лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
3861лв
2896лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
4811лв
3608лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2836лв
2411лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3404лв
2553лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
3430лв
2915лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4116лв
3087лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
3337лв
2836лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4444лв
3778лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1371лв
1028лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1648лв
1236лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
2942лв
2206лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
3772лв
2829лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
6438лв
5472лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
8744лв
7432лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
5036лв
3777лв
26.08-10.09
2 възрастни, 3 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
6185лв
4639лв
26.08-10.09
2 възрастни, 3 деца

15 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2593лв
1945лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3517лв
2638лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2713лв
2035лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3101лв
2635лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
3500лв
2625лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
4299лв
3654лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1044лв
888лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1307лв
1111лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2317лв
1738лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
3104лв
2328лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
2325лв
1744лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
3000лв
2250лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
746лв
560лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
933лв
700лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
754лв
641лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1017лв
864лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
976лв
732лв
22-26 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%
1426лв
1069лв
22-26 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1573лв
1180лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2334лв
1750лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
310лв
263лв
5-9 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
442лв
376лв
5-9 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
542лв
461лв
7-14 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
773лв
657лв
7-14 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
929лв
697лв
14-20 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1326лв
994лв
14-20 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
525лв
394лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
641лв
481лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-25%
1078лв
916лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1455лв
1091лв
19-24 Май
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
2282лв
1711лв
19-24 Май
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1724лв
1293лв
23-31 Май
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
1940лв
1455лв
23.05-01.06
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
2518лв
1888лв
23-31 Май
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2833лв
2125лв
23.05-01.06
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1293лв
1099лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1690лв
1437лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1060лв
795лв
27.05-02.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1655лв
1241лв
27.05-02.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
310лв
263лв
29.05-02.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
633лв
475лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
442лв
376лв
29.05-02.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
878лв
658лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
697лв
593лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
826лв
702лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2336лв
1752лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
3068лв
2301лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
754лв
566лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1017лв
762лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
1220лв
915лв
4-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1782лв
1336лв
4-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
2027лв
1521лв
4-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
3076лв
2307лв
4-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
985лв
739лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
1284лв
963лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
862лв
647лв
7-15 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1162лв
871лв
7-15 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2896лв
2172лв
8-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
4395лв
3296лв
8-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
539лв
404лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
726лв
545лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
323лв
242лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
436лв
327лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
1078лв
808лв
12-22 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
1452лв
1089лв
12-22 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
12613лв
9460лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
16378лв
12283лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-25%
754лв
566лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1017лв
762лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
2306лв
1960лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3093лв
2629лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
976лв
830лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1426лв
1212лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
647лв
485лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
871лв
654лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1564лв
1173лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
2163лв
1623лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1285лв
964лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1660лв
1245лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2875лв
2157лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
3999лв
2999лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
3386лв
2540лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
4884лв
3663лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2295лв
1721лв
18-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
3418лв
2564лв
18-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
580лв
435лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
768лв
576лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
3484лв
2961лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4982лв
4235лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1069лв
909лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
6330лв
5380лв
20.06-27.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1369лв
1164лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
7758лв
6594лв
20.06-27.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
4113лв
3084лв
20-27 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
5424лв
4068лв
20-27 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1655лв
1407лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2649лв
2251лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2217лв
1885лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
3548лв
3015лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2616лв
1962лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2713лв
2306лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5232лв
4447лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3365лв
2524лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
3500лв
2975лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
6731лв
5721лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2325лв
1744лв
25.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
3224лв
2418лв
25.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1044лв
783лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
3404лв
2553лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1307лв
980лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
4172лв
3129лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1655лв
1407лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2217лв
1885лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1550лв
1163лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2713лв
2035лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2150лв
1612лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
3762лв
2821лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1938лв
1453лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2687лв
2015лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1655лв
1242лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2217лв
1663лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
3663лв
2747лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
4711лв
3534лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
746лв
560лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
933лв
700лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3667лв
2750лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
4816лв
3612лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
3667лв
2750лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
4816лв
3612лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
793лв
595лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
989лв
741лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
982лв
737лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1218лв
913лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
2369лв
1777лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
2906лв
2179лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
2674лв
2006лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
3215лв
2411лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1014лв
761лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1245лв
934лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
3814лв
2860лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
5079лв
3810лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
3218лв
2413лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
4009лв
3007лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
3330лв
2830лв
10-27 Юли
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4002лв
3402лв
10-27 Юли
на човек

17 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1702лв
1276лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2058лв
1543лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1175лв
999лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1413лв
1201лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1986лв
1688лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2401лв
2041лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2384лв
1788лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2977лв
2233лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
4863лв
3647лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
5812лв
4359лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3337лв
2503лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
4444лв
3333лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2521лв
2143лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3233лв
2748лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4863лв
4133лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5812лв
4940лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
979лв
735лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1371лв
1165лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1177лв
883лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1648лв
1401лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
979лв
735лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1177лв
883лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1175лв
999лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1413лв
1201лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3861лв
2896лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
4811лв
3608лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
979лв
832лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1177лв
1001лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1175лв
881лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1413лв
1059лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
7294лв
6200лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
9074лв
7713лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1371лв
1028лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1648лв
1236лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
3861лв
2896лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
4811лв
3608лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
2521лв
2143лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3233лв
2748лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2860лв
2145лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
3810лв
2857лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
4505лв
3829лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
5612лв
4771лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
979лв
832лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1177лв
1001лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1986лв
1489лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
2401лв
1801лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
4052лв
3444лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4843лв
4117лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2763лв
2072лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
3581лв
2686лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1231лв
923лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1502лв
1126лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
2012лв
1509лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2599лв
1949лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
3621лв
2716лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
4144лв
3108лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
4553лв
3415лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
5226лв
3920лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3380лв
2873лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4426лв
3762лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4525лв
3846лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5946лв
5054лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1788лв
1341лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2011лв
1508лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2237лв
1678лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
2517лв
1888лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
746лв
634лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
933лв
793лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
4792лв
4073лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
5916лв
5028лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
9550лв
8118лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
11798лв
10028лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
597лв
507лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
747лв
635лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3139лв
2354лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
4038лв
3029лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
155лв
116лв
28-30 Апр
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
221лв
166лв
28-30 Апр
на човек

2 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
232лв
174лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
465лв
348лв
29.04-05.05
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
331лв
249лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
663лв
497лв
29.04-05.05
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
155лв
116лв
30.04-02.05
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
221лв
166лв
30.04-02.05
на човек

2 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
647лв
550лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1043лв
887лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
353лв
265лв
8-10 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
486лв
364лв
8-10 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1084лв
921лв
13-20 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1547лв
1315лв
13-20 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
387лв
290лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
552лв
414лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
525лв
394лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
641лв
481лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
2037лв
1528лв
20-27 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2963лв
2222лв
20-27 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
232лв
174лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
387лв
290лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
331лв
249лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
552лв
414лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
1940лв
1455лв
21-30 Май
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
2155лв
1617лв
21-31 Май
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2833лв
2125лв
21-30 Май
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
3147лв
2361лв
21-31 Май
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
310лв
232лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
442лв
331лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
715лв
608лв
22-28 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1013лв
861лв
22-28 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
232лв
174лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
331лв
249лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
232лв
197лв
24-27 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
387лв
290лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
331лв
282лв
24-27 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
552лв
414лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-25%
1455лв
1091лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
2116лв
1587лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
4148лв
3111лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
5503лв
4128лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1304лв
978лв
27.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
2011лв
1508лв
27.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
525лв
394лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
732лв
549лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
370лв
315лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
511лв
435лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1153лв
980лв
1-6 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1701лв
1446лв
1-6 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
185лв
157лв
1-3 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
256лв
217лв
1-3 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
897лв
673лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1153лв
865лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2373лв
1780лв
1-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
35123лв
26342лв
01.06-06.09
2 възрастни, 1 дете

97 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
1221лв
916лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1701лв
1276лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
3483лв
2612лв
1-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
46362лв
34772лв
01.06-06.09
2 възрастни, 1 дете

97 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1953лв
1465лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2985лв
2238лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
449лв
336лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
611лв
458лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
431лв
323лв
2-6 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
581лв
436лв
2-6 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive