bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Chrousso Village

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Chrousso Village - Халкидики / Касандра, Палиури

Промоции в Chrousso Village, Палиури

Намаление за ранни записвания - 25% за настаняване в периода 27.04.2023 - 15.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

290лв
217лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
216лв
162лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
220лв
165лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
155лв
116лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
597лв
448лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
745лв
559лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
310лв
232лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
440лв
330лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
330лв
248лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
232лв
174лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
3261лв
2446лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2739лв
2055лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
333лв
250лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
234лв
176лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
603лв
452лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
752лв
564лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
546лв
410лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
778лв
583лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
778лв
583лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
546лв
410лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
778лв
583лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
546лв
410лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
444лв
333лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
312лв
234лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1135лв
851лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
871лв
653лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1315лв
987лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1055лв
791лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%

Chrousso Village (Крузо Вилидж) е един от най-изгодните All Inclusive хотели на Халкидики и най-доброто All Inclusive предложение за почивка с деца в северна Гърция. Chrousso Village хотел се състои от 16 триетажни вили, разпръснати в над 40 декара живописни градини, 2 басейна с бийч барове и ресторант. Хотелът е създаден със специална мисъл за децата – освен обширното озеленено пространство, Крузо Вилидж предлага 3 детски площадки, 2 детски басейна, надуваеми замъци, голям екип от аниматори, закрит детски клуб за тихи игри, детска дискотека на открито. Хотелът не е непосредствено на плажа, но разстоянието от около 700 метра се преодолява лесно с кола по асфалтовия път или пеш по пътека през девствената борова гора. Студиата на хотела са значително по-големи от двойните стаи в повечето тризвездни хотели.

Местоположение на Chrousso Village, Халкидики

Хотел Chrousso Village е разположен сред девствена борова гора в най-спокойната част на Касандра, Халкидики - към края на полуострова между Пефкохори и малкото селце Палиури. Хотелът е разположен в близост до широк около 2 километра плаж със ситен пясък - един от най-добрите на Касандра, до който се достига лесно по асфалтов път или по усамотена пътека, минаващи през девствена борова гора. Разстоянието от Солун до хотела е 115 километра или около час и половина с кола.

разстояние до плажа: 720m
разстояние до центъра: 1.5km

Адрес: Палиури, Greece

Удобства в Chrousso Village

Chrousso Village предлага гостоприемно посрещане и добро ниво на обслужване за тризвезден хотел. Още при пристигането ви ще бъдете посрещнати и откарани с голф количка от рецепция до вашата вила. Ресторантът е обширен и съобразен с размерите на хотела, с директен изглед към големия басейн. В мини маркета има базов набор от стоки, а в близките села има по-големи магазини. На разположение в Chrousso Village hotel е голям и добър екип от аниматори, включени в All Inclusive програмата, а собственикът на хотела е на разположение на гостите в ресторанта по време на всички хранения. Гостите може да използват перални машини и сушилни. Малки екскурзии с автобуси на хотела се организират постоянно, в които гостите при желание могат да се включат. Интернетът в хотела не е включен в цената и се използва с карти с включени минути/дни, които се закупуват от мини маркета и не са твърде изгодни – за предпочитате е закупуването на предплатен мобилен интернет от някое от близките села. Хотелът не приема домашни любимци.

Стаи и настаняване в Chrousso Village

Chrousso Village разполага с общо 159 студиа и апартаменти в 16 триетажни вили, разпръснати в над 4 хектара живописни градини. Настаняването на хотела е организирано с мисъл за семейства с деца - студиата на хотела са големи, с диван, подходящ за дете или възрастен, освен основната спалня, а апартаментите с отделен хол са идеални за семейства с две деца. Цените на студиата включват безплатно настаняване на едно дете, а на възрастните - на 2 деца. Стаите не блестят с лукс и отговарят на тризвездната категория на хотела, но чистотата е на много добро ниво.

Удобствата включват просторен хол, напълно оборудвана кухня, отделна спалня при апартаментите, баня, сателитна телевизия, телефон и климатик с индивидуално регулиране. Всички помещения са просторни, с големи веранди и тераси с изглед към добре поддържаните градини, боровата гора или басейна. Стаите се почистват всекидневно, а спалното бельо се сменя на всеки три дни. Всяка стая е оборудвана със собствен сейф.

Хранене, ресторанти и барове в Chrousso Village

Изхранването в Chrousso Village е на ниво над средното за тризвезден хотел в Гърция. В ресторант Andromeda националните гръцки ястия, както и специалитетите на международната кухня, ще ви доставят незабравимо удоволствие. Релаксирайте до басейните, наслаждавайки се на ароматно кафе или чай, свеж коктейл, бира, вино, узо, водка, уиски, джин, ром или бренди от един от двата бара Hercules и Bacchous. Докато изнасянето на храна и питиета от ресторанта не се толерира, както на повечето места, всички питиета от бара на басейна е позволено да бъдат консумирани и в уединението на терасата на вашето студио или апартамент.

Почивка и забавления в Chrousso Village

Chrousso Village е наистина идеално място за пълноценна почивка с или без деца. Обширните озеленени площи, девствената борова гора около хотела, двата басейна с детска част и бийч бар до всеки, както и достатъчно количество шезлонги и чадъри, обширният пясъчен плаж могат да ви накарат да забравите за всичко.

Крузо Вилидж предлага много добри възможности за забавление за тризвезден хотел. Аниматорите на хотела, за които не се заплаща допълнително, провежат сесии по йога на поляната под боровете или на плажа, степ аеробика, водна аеробика, кросове до плажа, плажен волейбол, коктейл партита с игри като узо бинго и са готови да ви помогнат да реализирате всяка ваша индивидуална идея. Спортно настроените може да се възползват от тенис масата до бара на басейна, тенис корта, игрищата за волейбол и баскетбол. За любителите на гмуркането ще се погрижат професионалистите от водолазната школа Triton, разположена зад самия хотел, които ще ви покажат тайните на морското дъно (срещу заплащане).

За децата

Крузо Вилидж разполага с 3 детски площадки с пързалки, люлки и катерушки, секция с надуваеми замъци. На разположение на най-малките са също 2 детски басейна. Това, което прави Chrousso Village уникален е големият екип от аниматори, на които спокойно може да поверите децата си, и които ежедневно организират множество забавления като турнир по дартс, футболен турнир, детска дискотека на сцената. Закритият детски клуб с аниматори за тихи игри, рисуване, моделиране е идеално занимание за по-дъждовните дни или за по-горещата част от денонощието. Тенис масата, тенис кортът и игрището за волейбол и баскетбол са също любими дестинации на по-активните.

Плаж

Близкият до Chrousso Village хотел плаж е един от най-добрите в тази част на Халкидики. Плажът е широк, със ситен пясък и плавен вход към морето и кристални изумрудени и плитки води и обхваща цялото крайбрежие на широк около 2 километра закътан залив. Плажът е на разстояние около 700-750 метра, които може да бъдат изминати по асфалтовия път с кола (1 минута) или пеш по усамотена пътека, минаваща през девствена борова гора (10-15 минути). По-голямата част на плажа – над 80% от територията - е свободна за ползване. За по-претенциозните на разположение е секция с чадъри и шезлонги, които може да се ползват срещу 3 евро на ден за чадър + 3 шезлонга, както и 2 модерни заведения, в които ползването на шезлонги и чадъри е безплатно при консумация от заведението. Заведенията на плажа и секцията с шезлонги и чадъри не са част от хотелския комплекс и не са включени в All Inclusive програмата.

Намаление за ранни записвания - 25% за настаняване в периода 27.04.2023 - 15.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

920лв
690лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1179лв
885лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
478лв
359лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
655лв
491лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1656лв
1242лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
1353лв
1015лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1477лв
1107лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1926лв
1445лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
390лв
293лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
556лв
417лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
5604лв
4203лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
4813лв
3610лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
940лв
705лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
753лв
565лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
869лв
652лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1091лв
818лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
791лв
593лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
949лв
712лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
5521лв
4141лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
6620лв
4965лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
421лв
316лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
591лв
443лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
3885лв
2914лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
3337лв
2503лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1013лв
760лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1274лв
955лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1854лв
1391лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2301лв
1726лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1419лв
1064лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1088лв
816лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
871лв
653лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1170лв
878лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
902лв
676лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1104лв
828лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1957лв
1468лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2957лв
2218лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2428лв
1821лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2329лв
1747лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
3783лв
2837лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
4489лв
3366лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
3369лв
2527лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
3923лв
2942лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
3337лв
2503лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
3885лв
2914лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
2936лв
2202лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
2340лв
1755лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1419лв
1064лв
20-25 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1088лв
816лв
20-25 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
465лв
348лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
660лв
495лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
4052лв
3039лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
4843лв
3632лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1647лв
1235лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1371лв
1028лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1187лв
890лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1424лв
1068лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1276лв
957лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
1045лв
784лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2208лв
1656лв
2-10 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1804лв
1353лв
2-10 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
694лв
520лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
944лв
708лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
546лв
410лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
778лв
583лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1138лв
853лв
28.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1541лв
1156лв
28.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
483лв
362лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
661лв
496лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
513лв
385лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
696лв
522лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
544лв
408лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
731лв
549лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1231лв
923лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1605лв
1204лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
4662лв
3496лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3152лв
2364лв
17-24 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
1811лв
1358лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2444лв
1833лв
17-24 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2335лв
1751лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
3613лв
2710лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
3156лв
2367лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
2739лв
2055лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3261лв
2446лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3864лв
2898лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1102лв
826лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
1365лв
1024лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1414лв
1060лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1720лв
1290лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1187лв
890лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1424лв
1068лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
4548лв
3411лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
5296лв
3972лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
3525лв
2643лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2971лв
2228лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%
3363лв
2522лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2888лв
2166лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2329лв
1747лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1957лв
1468лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2830лв
2123лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
2306лв
1730лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3469лв
2602лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2048лв
1536лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2569лв
1927лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2765лв
2074лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2616лв
1962лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
3116лв
2337лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1879лв
1409лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1507лв
1130лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1670лв
1252лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2045лв
1533лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
3450лв
2588лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1149лв
862лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1414лв
1061лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
2919лв
2189лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
2763лв
2072лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2139лв
1604лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3272лв
2454лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
1760лв
1320лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2942лв
2206лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
3489лв
2617лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
4548лв
3411лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
5296лв
3972лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
3337лв
2503лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3885лв
2914лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
4495лв
3372лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
3861лв
2896лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
4078лв
3059лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3438лв
2578лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%
1371лв
1028лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1647лв
1235лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
5085лв
3814лв
26.08-10.09
2 възрастни, 3 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
6230лв
4673лв
26.08-10.09
2 възрастни, 3 деца

15 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2348лв
1761лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
2795лв
2096лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
940лв
705лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
753лв
565лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1284лв
963лв
22-26 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
984лв
738лв
22-26 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2210лв
1657лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2924лв
2193лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
653лв
490лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
546лв
410лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
778лв
583лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
851лв
638лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
937лв
703лв
14-20 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1333лв
1000лв
14-20 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1464лв
1098лв
27.05-02.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1070лв
802лв
27.05-02.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
883лв
663лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
639лв
479лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1752лв
1314лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1388лв
1041лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2048лв
1536лв
4-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1605лв
1204лв
4-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1231лв
923лв
4-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2569лв
1927лв
4-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1463лв
1097лв
12-22 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1088лв
816лв
12-22 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
12736лв
9552лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
15236лв
11427лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1982лв
1487лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1580лв
1185лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2538лв
1904лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
3134лв
2351лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1297лв
973лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
4164лв
3123лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1671лв
1253лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
3419лв
2565лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
586лв
439лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
773лв
580лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1304лв
978лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1044лв
783лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
2616лв
1962лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
3116лв
2337лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1879лв
1409лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1507лв
1130лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2795лв
2096лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2348лв
1761лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2766лв
2075лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1565лв
1174лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
3376лв
2532лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1055лв
791лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1315лв
987лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1863лв
1398лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1670лв
1252лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2045лв
1533лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
4425лв
3319лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
3667лв
2750лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2548лв
1911лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
2094лв
1571лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
3241лв
2431лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
2700лв
2025лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1024лв
768лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1232лв
924лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
3489лв
2617лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2942лв
2206лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2546лв
1910лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
3021лв
2266лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1187лв
890лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
989лв
742лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3330лв
2497лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
2860лв
2145лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
1978лв
1483лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2373лв
1780лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
2790лв
2092лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3335лв
2502лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2484лв
1863лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2029лв
1522лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1804лв
1353лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
2208лв
1656лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1055лв
791лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1315лв
987лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-25%
515лв
386лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
374лв
280лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
369лв
276лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
265лв
199лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
667лв
500лв
29.04-05.05
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
232лв
174лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
331лв
249лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
468лв
351лв
29.04-05.05
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
556лв
417лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
390лв
293лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
781лв
585лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
234лв
176лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1111лв
833лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
333лв
250лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
331лв
249лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
232лв
174лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
552лв
414лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
387лв
290лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
5541лв
4156лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
4188лв
3141лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1316лв
987лв
27.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1785лв
1339лв
27.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
1864лв
1398лв
28.05-03.06
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2411лв
1808лв
28.05-03.06
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
737лв
553лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
530лв
397лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
989лв
742лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
453лв
339лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2486лв
1865лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1196лв
897лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
598лв
449лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1428лв
1071лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
905лв
679лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
405лв
303лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
550лв
412лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1973лв
1480лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
949лв
711лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1281лв
961лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1057лв
793лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
731лв
548лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
585лв
439лв
2-6 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1170лв
878лв
2-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2048лв
1536лв
2-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
435лв
326лв
2-6 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1523лв
1143лв
2-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
871лв
653лв
2-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1024лв
768лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
762лв
571лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
731лв
549лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
544лв
408лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
653лв
490лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
878лв
658лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
2048лв
1536лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2569лв
1927лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1509лв
1132лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
2027лв
1521лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1231лв
923лв
11-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1605лв
1204лв
11-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
997лв
748лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1300лв
975лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1468лв
1101лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1170лв
878лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1835лв
1376лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
585лв
439лв
16-20 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
435лв
326лв
16-20 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1463лв
1097лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2145лв
1608лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2744лв
2058лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2767лв
2075лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
2245лв
1684лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3165лв
2374лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
3869лв
2902лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2736лв
2052лв
19-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
3332лв
2499лв
19-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
628лв
471лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
815лв
611лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
4002лв
3002лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
2599лв
1949лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2074лв
1556лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
3298лв
2474лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
668лв
501лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
519лв
389лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1670лв
1252лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2113лв
1585лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2516лв
1887лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1336лв
1002лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1636лв
1227лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
2045лв
1533лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1507лв
1130лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1879лв
1409лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1879лв
1409лв
25-30 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1307лв
980лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1044лв
783лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3261лв
2446лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2739лв
2055лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1507лв
1130лв
25-30 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2254лв
1691лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
2329лв
1747лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2760лв
2070лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1957лв
1468лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
6297лв
4723лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
940лв
705лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
753лв
565лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
7428лв
5571лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
2795лв
2096лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1300лв
975лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
753лв
565лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2348лв
1761лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
603лв
452лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
752лв
564лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1695лв
1271лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
940лв
705лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1602лв
1202лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
2077лв
1558лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1177лв
883лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1640лв
1230лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1334лв
1000лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
3052лв
2289лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
951лв
713лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2519лв
1889лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2528лв
1896лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
3522лв
2642лв
3-10 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2392лв
1794лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2984лв
2238лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2927лв
2195лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
4247лв
3185лв
3-10 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
839лв
630лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2234лв
1675лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1031лв
773лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1851лв
1388лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1384лв
1038лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1661лв
1246лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3399лв
2549лв
9-14 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
2865лв
2149лв
9-14 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
4539лв
3405лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
3021лв
2266лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
3899лв
2924лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2546лв
1910лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
949лв
712лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
791лв
593лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
3363лв
2522лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
2888лв
2166лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1384лв
1038лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1661лв
1246лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1384лв
1038лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1661лв
1246лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
4011лв
3008лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1567лв
1175лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1882лв
1411лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
4758лв
3569лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2407лв
1805лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2802лв
2102лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
2742лв
2057лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
3293лв
2470лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1371лв
1028лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1648лв
1236лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-25%
5539лв
4154лв
2-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
6165лв
4624лв
2-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
5295лв
3971лв
2-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
4668лв
3501лв
2-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
4548лв
3411лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
5296лв
3972лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
2122лв
1592лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
2518лв
1888лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1384лв
1038лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1187лв
890лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
3899лв
2924лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
989лв
742лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
1661лв
1246лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
6797лв
5098лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
5729лв
4297лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
4539лв
3405лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
5438лв
4078лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
2971лв
2228лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
3369лв
2527лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
3923лв
2942лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
3525лв
2643лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
4584лв
3438лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
4548лв
3411лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
5296лв
3972лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
942лв
706лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
784лв
588лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
2971лв
2228лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1648лв
1236лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
3525лв
2643лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1371лв
1028лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3249лв
2437лв
21-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1187лв
890лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
3783лв
2837лв
21-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
989лв
742лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1899лв
1424лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1582лв
1187лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
989лв
742лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1699лв
1274лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
1187лв
890лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
1612лв
1209лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1432лв
1074лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1337лв
1003лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
791лв
593лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2456лв
1842лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
3365лв
2524лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
2836лв
2127лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2926лв
2195лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
949лв
712лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
712лв
534лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
593лв
445лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
746лв
560лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
931лв
698лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
564лв
423лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
452лв
339лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1044лв
783лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
1304лв
978лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
3773лв
2830лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
3170лв
2377лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2641лв
1980лв
9-16 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
3162лв
2372лв
9-16 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
2255лв
1691лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1808лв
1356лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
971лв
728лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1232лв
924лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
762лв
571лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
1024лв
768лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
762лв
571лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1024лв
768лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1027лв
770лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
435лв
326лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
326лв
245лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
585лв
439лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
439лв
329лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1392лв
1044лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
762лв
571лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1024лв
768лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
326лв
245лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
439лв
329лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
802лв
601лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1092лв
819лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
586лв
439лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
799лв
600лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
773лв
580лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
542лв
407лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1915лв
1437лв
20-25 Май
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
1469лв
1102лв
20-25 Май
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
3191лв
2393лв
27.05-02.06
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
2199лв
1649лв
27.05-02.06
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
3338лв
2504лв
28.05-03.06
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
2325лв
1743лв
28.05-03.06
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
2450лв
1838лв
29.05-04.06
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3486лв
2615лв
29.05-04.06
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
4001лв
3001лв
12-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

11 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
3186лв
2389лв
12-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
4658лв
3493лв
2-9 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
3941лв
2956лв
2-9 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
8406лв
6305лв
8-23 Юли
2 възрастни, 3 деца

15 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
7220лв
5415лв
8-23 Юли
2 възрастни, 3 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
6165лв
4624лв
12-23 Юли
2 възрастни, 3 деца

11 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
5295лв
3971лв
12-23 Юли
2 възрастни, 3 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3195лв
2396лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
4208лв
3156лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: паркинг, микробус до близките курорти, фоайе, бебешко легло, детско столче, детска площадка 3 детски площадки и зона с надуваеми замъци, анимация за деца, детски басеин 2 детски басейна, слънчева тераса, шезлонги, чадъри, анимация, тенис на маса, дартс.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Пълен пансион, All Inclusive Light са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

chrousso village, chrousso village halkidiki, chrousso village kassandra, chrousso village paliouri, chrousso village greece, chrousso village халкидики, chrousso village касандра, chrousso village палиури, chrousso village пефкохори, chrousso village гърция, chrousso village 2023, chrousso village цени, chrousso village мнения, chrousso village цени 2023, chrousso village лято 2023, chrousso village ранни записвания, chrousso village last minute, chrousso village hotel, chrousso village hotel halkidiki, chrousso village hotel kassandra, chrousso village hotel paliouri, chrousso village hotel greece, chrousso village hotel халкидики, chrousso village hotel касандра, chrousso village hotel палиури, chrousso village hotel пефкохори, chrousso village hotel гърция, chrousso village hotel 2023, chrousso village hotel цени, chrousso village hotel мнения, chrousso village hotel цени 2023, chrousso village hotel лято 2023, chrousso village hotel ранни записвания, chrousso village hotel last minute, крузо вилидж, крузо вилидж халкидики, крузо вилидж касандра, крузо вилидж палиури, крузо вилидж пефкохори, крузо вилидж гърция, крузо вилидж цени, крузо вилидж мнения, крузо вилидж цени 2023, крузо вилидж лято 2023, крузо вилидж ранни записвания, хотел крузо вилидж, хотел крузо вилидж халкидики, хотел крузо вилидж касандра, хотел крузо вилидж палиури, хотел крузо вилидж пефкохори, хотел крузо вилидж гърция, хотел крузо вилидж цени, хотел крузо вилидж мнения, хотел крузо вилидж цени 2023, хотел крузо вилидж лято 2023, хотел крузо вилидж ранни записвания, крусо вилидж, крусо вилидж халкидики, крусо вилидж касандра, крусо вилидж палиури, крусо вилидж пефкохори, крусо вилидж гърция, крусо вилидж цени, крусо вилидж мнения, крусо вилидж цени 2023, крусо вилидж лято 2023, крусо вилидж ранни записвания, хотел крусо вилидж, хотел крусо вилидж халкидики, хотел крусо вилидж касандра, хотел крусо вилидж палиури, хотел крусо вилидж пефкохори, хотел крусо вилидж гърция, хотел крусо вилидж цени, хотел крусо вилидж мнения, хотел крусо вилидж цени 2023, хотел крусо вилидж лято 2023, хотел крусо вилидж ранни записвания, chruso vilage, chruso vilage halkidiki, chruso vilage kassandra, chruso vilage paliouri, chruso vilage greece, chruso vilage халкидики, chruso vilage касандра, chruso vilage палиури, chruso vilage пефкохори, chruso vilage гърция, chruso vilage 2023, chruso vilage цени, chruso vilage мнения, chruso vilage цени 2023, chruso vilage лято 2023, chruso vilage ранни записвания, chruso vilage last minute, kruzo village, kruzo village halkidiki, kruzo village kassandra, kruzo village paliouri, kruzo village greece, kruzo village халкидики, kruzo village касандра, kruzo village палиури, kruzo village пефкохори, kruzo village гърция, kruzo village 2023, kruzo village цени, kruzo village мнения, kruzo village цени 2023, kruzo village лято 2023, kruzo village ранни записвания, kruzo village last minute, крузо вилич, крузо вилич халкидики, крузо вилич касандра, крузо вилич палиури, крузо вилич пефкохори, крузо вилич гърция, крузо вилич цени, крузо вилич мнения, крузо вилич цени 2023, крузо вилич лято 2023, крузо вилич ранни записвания

cache load