bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Chrousso Village

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Chrousso Village - Халкидики / Касандра, Палиури

Празници - Намаления и промоции

324лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
414лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

14 резервации наскоро
311лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
All inclusive

12 резервации наскоро
222лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1449лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

17 резервации наскоро
1135лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
622лв
19-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
All inclusive

14 резервации наскоро
443лв
19-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4737лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
All inclusive

19 резервации наскоро
3891лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2524лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3150лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
All inclusive

15 резервации наскоро
2030лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
All inclusive

19 резервации наскоро
487лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
621лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

20 резервации наскоро
1668лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3509лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
All inclusive

19 резервации наскоро
2882лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1188лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1551лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
All inclusive

16 резервации наскоро
339лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
459лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
All inclusive

21 резервации наскоро

Chrousso Village (Крузо Вилидж) е един от най-изгодните All Inclusive хотели на Халкидики и най-доброто All Inclusive предложение за почивка с деца в северна Гърция. Chrousso Village хотел се състои от 16 триетажни вили, разпръснати в над 40 декара живописни градини, 2 басейна с бийч барове и ресторант. Хотелът е създаден със специална мисъл за децата – освен обширното озеленено пространство, Крузо Вилидж предлага 3 детски площадки, 2 детски басейна, надуваеми замъци, голям екип от аниматори, закрит детски клуб за тихи игри, детска дискотека на открито. Хотелът не е непосредствено на плажа, но разстоянието от около 700 метра се преодолява лесно с кола по асфалтовия път или пеш по пътека през девствената борова гора. Студиата на хотела са значително по-големи от двойните стаи в повечето тризвездни хотели.

Местоположение на Chrousso Village, Халкидики

Хотел Chrousso Village е разположен сред девствена борова гора в най-спокойната част на Касандра, Халкидики - към края на полуострова между Пефкохори и малкото селце Палиури. Хотелът е разположен в близост до широк около 2 километра плаж със ситен пясък - един от най-добрите на Касандра, до който се достига лесно по асфалтов път или по усамотена пътека, минаващи през девствена борова гора. Разстоянието от Солун до хотела е 115 километра или около час и половина с кола.

разстояние до плажа: 720м.
разстояние до центъра: 1.5км

Адрес: Палиури, Гърция

Удобства в Chrousso Village

Chrousso Village предлага гостоприемно посрещане и добро ниво на обслужване за тризвезден хотел. Още при пристигането ви ще бъдете посрещнати и откарани с голф количка от рецепция до вашата вила. Ресторантът е обширен и съобразен с размерите на хотела, с директен изглед към големия басейн. В мини маркета има базов набор от стоки, а в близките села има по-големи магазини. На разположение в Chrousso Village hotel е голям и добър екип от аниматори, включени в All Inclusive програмата, а собственикът на хотела е на разположение на гостите в ресторанта по време на всички хранения. Гостите може да използват перални машини и сушилни. Малки екскурзии с автобуси на хотела се организират постоянно, в които гостите при желание могат да се включат. Интернетът в хотела не е включен в цената и се използва с карти с включени минути/дни, които се закупуват от мини маркета и не са твърде изгодни – за предпочитате е закупуването на предплатен мобилен интернет от някое от близките села. Хотелът не приема домашни любимци.

Стаи и настаняване в Chrousso Village

Chrousso Village разполага с общо 159 студиа и апартаменти в 16 триетажни вили, разпръснати в над 4 хектара живописни градини. Настаняването на хотела е организирано с мисъл за семейства с деца - студиата на хотела са големи, с диван, подходящ за дете или възрастен, освен основната спалня, а апартаментите с отделен хол са идеални за семейства с две деца. Цените на студиата включват безплатно настаняване на едно дете, а на възрастните - на 2 деца. Стаите не блестят с лукс и отговарят на тризвездната категория на хотела, но чистотата е на много добро ниво.

Удобствата включват просторен хол, напълно оборудвана кухня, отделна спалня при апартаментите, баня, сателитна телевизия, телефон и климатик с индивидуално регулиране. Всички помещения са просторни, с големи веранди и тераси с изглед към добре поддържаните градини, боровата гора или басейна. Стаите се почистват всекидневно, а спалното бельо се сменя на всеки три дни. Всяка стая е оборудвана със собствен сейф.

Хранене, ресторанти и барове в Chrousso Village

Изхранването в Chrousso Village е на ниво над средното за тризвезден хотел в Гърция. В ресторант Andromeda националните гръцки ястия, както и специалитетите на международната кухня, ще ви доставят незабравимо удоволствие. Релаксирайте до басейните, наслаждавайки се на ароматно кафе или чай, свеж коктейл, бира, вино, узо, водка, уиски, джин, ром или бренди от един от двата бара Hercules и Bacchous. Докато изнасянето на храна и питиета от ресторанта не се толерира, както на повечето места, всички питиета от бара на басейна е позволено да бъдат консумирани и в уединението на терасата на вашето студио или апартамент.

Почивка и забавления в Chrousso Village

Chrousso Village е наистина идеално място за пълноценна почивка с или без деца. Обширните озеленени площи, девствената борова гора около хотела, двата басейна с детска част и бийч бар до всеки, както и достатъчно количество шезлонги и чадъри, обширният пясъчен плаж могат да ви накарат да забравите за всичко.

Крузо Вилидж предлага много добри възможности за забавление за тризвезден хотел. Аниматорите на хотела, за които не се заплаща допълнително, провежат сесии по йога на поляната под боровете или на плажа, степ аеробика, водна аеробика, кросове до плажа, плажен волейбол, коктейл партита с игри като узо бинго и са готови да ви помогнат да реализирате всяка ваша индивидуална идея. Спортно настроените може да се възползват от тенис масата до бара на басейна, тенис корта, игрищата за волейбол и баскетбол. За любителите на гмуркането ще се погрижат професионалистите от водолазната школа Triton, разположена зад самия хотел, които ще ви покажат тайните на морското дъно (срещу заплащане).

За децата

Крузо Вилидж разполага с 3 детски площадки с пързалки, люлки и катерушки, секция с надуваеми замъци. На разположение на най-малките са също 2 детски басейна. Това, което прави Chrousso Village уникален е големият екип от аниматори, на които спокойно може да поверите децата си, и които ежедневно организират множество забавления като турнир по дартс, футболен турнир, детска дискотека на сцената. Закритият детски клуб с аниматори за тихи игри, рисуване, моделиране е идеално занимание за по-дъждовните дни или за по-горещата част от денонощието. Тенис масата, тенис кортът и игрището за волейбол и баскетбол са също любими дестинации на по-активните.

Плаж

Близкият до Chrousso Village хотел плаж е един от най-добрите в тази част на Халкидики. Плажът е широк, със ситен пясък и плавен вход към морето и кристални изумрудени и плитки води и обхваща цялото крайбрежие на широк около 2 километра закътан залив. Плажът е на разстояние около 700-750 метра, които може да бъдат изминати по асфалтовия път с кола (1 минута) или пеш по усамотена пътека, минаваща през девствена борова гора (10-15 минути). По-голямата част на плажа – над 80% от територията - е свободна за ползване. За по-претенциозните на разположение е секция с чадъри и шезлонги, които може да се ползват срещу 3 евро на ден за чадър + 3 шезлонга, както и 2 модерни заведения, в които ползването на шезлонги и чадъри е безплатно при консумация от заведението. Заведенията на плажа и секцията с шезлонги и чадъри не са част от хотелския комплекс и не са включени в All Inclusive програмата.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

625лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
429лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
872лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1248лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
318лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
470лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2284лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1882лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
651лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
936лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1022лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1246лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
239лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
352лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1505лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1237лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
781лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
540лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1092лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
762лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
807лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
986лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1667лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2025лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1452лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1765лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2097лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2544лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
726лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
592лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4908лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5754лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1192лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
878лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1558лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1290лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2211лв
1880лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1849лв
1572лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5175лв
5-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4414лв
5-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
470лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
318лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1290лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1558лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4262лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3635лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1075лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1298лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1674лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1979лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3635лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4262лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1035лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
811лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1298лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1075лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4414лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5175лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1818лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1504лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1504лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1818лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1298лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1075лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3276лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2739лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
554лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
778лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4262лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3635лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1818лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1504лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1638лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1370лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1298лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1075лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1039лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
860лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5175лв
15-20 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4414лв
15-20 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4444лв
29.08-03.09
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3683лв
29.08-03.09
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4118лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5013лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1838лв
14-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1355лв
14-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4908лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5754лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1558лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1290лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
6697лв
30.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
5713лв
30.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4368лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3652лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2921лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3646лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
682лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
975лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
779лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
645лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1290лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1558лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1719лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2077лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3623лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1818лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3090лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1504лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5160лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4314лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4314лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5160лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1298лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3044лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1075лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2597лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2730лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2283лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
973лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1242лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
860лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1039лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4423лв
10-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3698лв
10-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1290лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1558лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4110лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3506лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1558лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1290лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1541лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1843лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3635лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4262лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2077лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1719лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3288лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2804лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1558лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1290лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2730лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2283лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3294лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4010лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
860лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1039лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2077лв
7-15 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1719лв
7-15 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2283лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2730лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5754лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4908лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1298лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3653лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3116лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1075лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4110лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1298лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1075лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3506лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1607лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1294лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3706лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4511лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2250лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1803лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
973лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1242лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
649лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
828лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
760лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
983лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
663лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
460лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1035лв
1-14 Окт
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1527лв
1-14 Окт
на човек

13 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1507лв
2-6 Окт
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2025лв
2-6 Окт
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
5160лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5897лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4930лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4314лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1818лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1504лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2283лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2730лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1370лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6180лв
3-10 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
7245лв
3-10 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1638лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2077лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1370лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4109лв
3492лв
4-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1719лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4914лв
4177лв
4-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1638лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2580лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2077лв
5-13 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1719лв
5-13 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2157лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4262лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3635лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5175лв
10-15 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4414лв
10-15 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2184лв
12-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1826лв
12-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1075лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1298лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5608лв
24-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4763лв
24-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4472лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5318лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2346лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1899лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2250лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1803лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
811лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4060лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3335лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1035лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2430лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1947лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1246лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1604лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1084лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1397лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1082лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1350лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2681лв
20-27 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2054лв
20-27 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1719лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2077лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1827лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2283лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
645лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1558лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6310лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
779лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
7397лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2730лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1558лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1290лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1818лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1504лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3686лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3082лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4932лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4207лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3698лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4423лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
779лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
645лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3044лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4262лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3635лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2597лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5327лв
3-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4544лв
3-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4565лв
4-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2157лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2283лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2730лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5460лв
4-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2580лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4871лв
5-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4155лв
5-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1558лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4314лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7011лв
12-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
8219лв
12-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
5160лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1290лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
779лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
645лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3196лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3822лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3686лв
18-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3082лв
18-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5965лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2465лв
19-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7620лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2949лв
19-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3105лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2649лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
430лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
519лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2739лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3276лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3528лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1972лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1614лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4154лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
6027лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2147лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1784лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5114лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1474лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1233лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1347лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1079лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4261лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3500лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
811лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1035лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2882лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3509лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5254лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4287лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2414лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3041лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
162лв
8-9 Сеп
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
207лв
8-9 Сеп
на човек

1 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1014лв
20-30 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1441лв
20-30 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2470лв
23-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1884лв
23-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2768лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1996лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
350лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1338лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1003лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
508лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1504лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1818лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1370лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5175лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3653лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1638лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2207лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3116лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4414лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2588лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2157лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4423лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2580лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3698лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2730лв
28.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
6634лв
28.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3044лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2597лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5547лв
28.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2283лв
28.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6180лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4414лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
860лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1039лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
5175лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
7245лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4155лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3276лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2739лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4871лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1818лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2211лв
30.07-05.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1849лв
30.07-05.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1504лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2435лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2077лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3532лв
3002лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4140лв
3519лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2103лв
2-5 Авг
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3116лв
2-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3653лв
2-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2466лв
2-5 Авг
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1298лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1934лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1075лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2337лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
7063лв
5-13 Авг
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2435лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2283лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
8280лв
5-13 Авг
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2077лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2730лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4930лв
6-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5754лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5897лв
6-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4908лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2465лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2949лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2557лв
10-17 Авг
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3089лв
10-17 Авг
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4368лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3652лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3506лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4110лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
5297лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6210лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5754лв
17-24 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5754лв
4891лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1765лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4908лв
4172лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1461лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4908лв
17-24 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
860лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1558лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1039лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4207лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4932лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1290лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4932лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1849лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4207лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2211лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
6590лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1298лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1075лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1818лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
5605лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1504лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5297лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6210лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4414лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5814лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1298лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1075лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5175лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
6879лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3671лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5318лв
26.08-02.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3111лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4472лв
26.08-02.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2597лв
26-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3044лв
26-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1796лв
29.08-02.09
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1491лв
29.08-02.09
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1298лв
30.08-07.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2700лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2163лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1656лв
30.08-07.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3294лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4010лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4511лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4261лв
1-6 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4200лв
1-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5113лв
1-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3500лв
1-6 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
811лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3706лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1035лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1863лв
2-11 Сеп
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1647лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1460лв
2-11 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2005лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2779лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3384лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2707лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2224лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5254лв
6-14 Сеп
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4287лв
6-14 Сеп
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2282лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1799лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1675лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
649лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1203лв
9-18 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2821лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1312лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
828лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2195лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1606лв
9-18 Сеп
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1608лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1185лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
622лв
18-22 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
443лв
18-22 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1876лв
23-29 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1367лв
23-29 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
546лв
25-29 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
381лв
25-29 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1574лв
26.09-01.10
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
977лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1180лв
26.09-01.10
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1370лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
557лв
28.09-05.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
822лв
28.09-05.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
235лв
1-3 Окт
на човек

2 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
557лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
822лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
159лв
1-3 Окт
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1012лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
753лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
587лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
398лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1370лв
25-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1558лв
25-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2730лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2739лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2283лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1039лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1638лв
25-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3276лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1298лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
860лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1075лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1827лв
25-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
6634лв
26.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5547лв
26.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3196лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2949лв
26-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2465лв
26-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1504лв
26.07-02.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1818лв
26.07-02.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3822лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3635лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4262лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4871лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4207лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4932лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
11926лв
27.07-07.10
на човек

72 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1075лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
15079лв
27.07-07.10
на човек

72 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2077лв
27.07-04.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4155лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1719лв
27.07-04.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
645лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
779лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1298лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3196лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4908лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5754лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3822лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4908лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1843лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
5754лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1826лв
29.07-02.08
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2184лв
29.07-02.08
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1541лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2597лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2149лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3116лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3653лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3044лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1075лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2597лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1298лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4674лв
1-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1075лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1298лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1039лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3869лв
1-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
860лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1818лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
260лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5460лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
215лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1504лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4565лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3822лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1826лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5460лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
21044лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
17374лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4565лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3196лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3506лв
3-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4932лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4110лв
3-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4207лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2184лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
519лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
7271лв
4-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
8524лв
4-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
609лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2149лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1298лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2597лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1075лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2739лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4908лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3116лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1397лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
913лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
645лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4298лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
779лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2730лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2283лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1663лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3653лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3276лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5754лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1103лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5193лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
645лв
6-9 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2283лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2730лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
779лв
6-9 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2435лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1818лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2077лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1504лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1558лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1290лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1827лв
9-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1558лв
9-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1298лв
10-15 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1818лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1558лв
10-16 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1504лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1075лв
10-15 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1290лв
10-16 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
8219лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1504лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1818лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
7011лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5754лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4908лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1474лв
12-16 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1233лв
12-16 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3082лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3686лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2077лв
13-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2435лв
13-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3698лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4423лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
860лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1290лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1106лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
924лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1075лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1370лв
14-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2465лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1298лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1039лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2949лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1558лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1638лв
14-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1075лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4674лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2739лв
2328лв
15-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1818лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
5480лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1504лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3276лв
2785лв
15-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
3044лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1298лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2597лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3276лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2739лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3082лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2739лв
17-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5841лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2157лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1504лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
17536лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2580лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1818лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
21765лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
7362лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
6575лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2466лв
17-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2435лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5609лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2077лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3276лв
17-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3686лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2103лв
17-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3822лв
18-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3196лв
18-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2739лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3276лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1279лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1544лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2580лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2730лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4932лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4207лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2283лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2157лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1290лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
16526лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
13125лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1558лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3276лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
860лв
21-25 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1298лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1039лв
21-25 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1075лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2739лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3082лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3686лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1829лв
23.08-01.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2232лв
23.08-01.09
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4110лв
23-28 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3506лв
23-28 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1298лв
24-29 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2730лв
24-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3100лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6427лв
24.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5174лв
24.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3726лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2283лв
24-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1075лв
24-29 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
215лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6726лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
260лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4901лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3180лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2643лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5136лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4055лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2184лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3084лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
860лв
731лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1826лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5318лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4472лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2634лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1039лв
883лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3534лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2187лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2547лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2908лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5837лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5335лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1400лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1193лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
969лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1131лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4440лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4852лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2514лв
28.08-01.09
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2997лв
28.08-01.09
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1768лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2925лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2191лв
29.08-05.09
на човек